Všetci sme tu doma. Som jeden z vás – Levičan dušou i srdcom. Mojím hlavným cieľom je prosperita mesta a spokojní občania.

Ing. Roman Karaffa, PhD., ING – PAED IGIP. Narodil som sa 6. mája 1966 v Leviciach. Otec Alexander (1943); matka Helena (rod. Gajdošíková, 1944, +2013), manželka Mgr. Ľubomíra (rod. Pavliková, 1963), dcéra Alexandra (1989) a Paulína (1995). V rokoch 1972 – 1980 som navštevoval 3. ZŠ, Ul. Jesenského, Levice; v rokoch 1980 – 1984 som absolvoval Gymnázium, Levice (teraz GAV). Od 1984 – 1988 som vyštudoval odbor Strojárska technológia, zváranie na Strojársko-technologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (teraz STU Bratislava). V čase od 1986 – 1988 som absolvoval doplňujúce pedagogické štúdium, didaktiku odborných strojárskych predmetov. Na Matriálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave som absolvoval od r. 1994 do 1999 doktorandské štúdium a získal som titul Philosophiae Doctor (PhD.). V roku 1997 som získal medzinárodný titul Ing. Paed. IGIP v Klagenfurte pod záštitou Katedry inžinierskej pedagogiky a psychológie na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave, Slovenská technická univerzita. V Bratislave som v rokoch 2001 – 2003 absolvoval prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov, školský manažment, na Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave. Svoju aprobáciu som si rozšíril v rokoch 1999 – 2001, kedy som absolvoval špecializačné kvalifikačné štúdium – informatika, didaktika vyučovania informatiky. V rokoch 1988 – 1988  som pracoval Mäsokombináte Levice ako údržbár. Základnú vojenskú službu som absolvoval v rokoch 1988 – 1989 a ďalej som pracoval ako technicko-hospodársky zamestnanec v Mäsokombináte Levice. Od roku 1989 som pokračoval ako učiteľ matematiky a informatiky na Strednom odbornom učilište textilnom. V roku 1990 som nastúpil na Strednú priemyselnú školu, Ul. Františka Hečku 25, Levice (teraz Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice). V roku 2002 som sa stal zástupcom riaditeľa školy pre odborné predmety a prax. V roku 2014 som sa stal poslancom Mestského zastupiteľstva v Leviciach. Počas svojej pracovnej kariéry som sa podieľal na tvorbe celoštátnych základných pedagogických dokumentov. Venujem sa problematike overovania žiackych vedomostí a zručností, i problematike multimediálneho vyučovania; v rámci inovačného fondu programu PHARE som bol spoluautorom programového balíka PC Test, ktorý používalo približne 200 škôl na Slovensku. Problematike merania žiackych výkonov sa venujem i vedecky teóriu tvorby didaktických testov. Prednášal som na školeniach organizovaných Metodicko-pedagogickým centrom. Medzi moje záľuby patrí stavba funkčných leteckých modelov, projektovanie solárnych zariadení, tvorba technickej dokumentácie, letecká história, rakúsko-uhorské letectvo za 1. svetovej vojny, lyžovanie a cykloturistika.

Jazykové znalosti. V rámci doktroandského štúdia som absolvoval skúšky pred štátnou komisiou z technickej ruštiny a nemčiny. Angličtinu ovládam len pasívne.

Mojím krédom je pomáhať druhým, byť v pokore pred svetom, vážiť si každého človeka.

Bibliografia:

Herceg, P. – Karaffa, R.: Lehrprogramm für das Fach Mechanik – PC Täger, Computer- und Videoprogramme

die auf der Ausstellung Didacta 93 vom Ministerium für Schulwesen und Wissenschaft der SR präsentiert werden, Institut für didaktische Technologie Pädagogische Hochschule Nitra 1993;

 

Karaffa, R.: Metodická a používateľská príručka k programu PC TEST V 1.00 pre prostredie Windows, Metodické centrum, Bratislava 1997;

 

Karaffa, R.: Tvorba didaktických testov v prostredí WINDOWS pomocou programu PC TEST, Inovácie vo výchove a vzdelávaní, príspevok na vedeckej konferencii v Budmericiach 1997; Tvorba didaktických testov v prostredí WINDOWS pomocou programu PC TEST, Zborník zo seminára Počítače a multimédiá v príprave inžinierov, Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie ZSVTS, Bratislava 1997;

 

Karaffa, R.: Creating of Didactic Tests in Windows by Using of the Program PC TEST, Zborník medzinárodnej konferencie UNINFOS ´98, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra 1998; Preverovanie vedomostí a zručností žiakov na stredných odborných školách, zborník zo seminára technické vzdelávanie v slovenskej republike a v zahraničí, Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie ZSVTS, Bratislava 1998;

 

Mišák, Š., Karaffa, R.: Mechanika – Hydromechanika termomechanika, SPN 2002 (2017);

 

Karaffa, R.: Práca s počítačom – informačné a komunikačné technológie – brožúra ako interné učebné texty pre kurzy 2004;

 

Karaffa, R.: Obrábanie CNC, interné učebné testy – brožúra ako interné učebné texty pre kurzy. 2007.