Lešia doprava a parkovanie

Mojou víziou je spolupráci s poslancami mestského zastupiteľstva na základe schválenej koncepcie statickej dopravy v Leviciach zrealizovať výstavbu nových parkovacích miest. Spolupracovať s vedením Nemocnice s poliklinikou Levice pri riešení parkovania zamestnancov i jej návštevníkov. V rámci rozpočtu mesta rekonštruovať a opravovať najviac poškodené a frekventované miestne komunikácie a chodníky.

Starostlivosť o starých, chorých a nevládnych

Podporovať neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí pôsobia na území mesta Levice.

Zlepšenie vzdelanosti a zamestnanosti

Realizovať spracovanú analýzu týkajúcu sa siete škôl a školských zariadení na určiť priority rozvoja a útlmu tejto siete za účelom efektívneho vynakladania finančných prostriedkov s cieľom zvyšovania kvality vzdelávania a výchovy ako i vytvárania optimálnych podmienok pre prácu žiakov a pedagogických zamestnancov.

Podpora športu

V spolupráci so správou športových zariadení zabezpečiť využívanie mestských športovísk tak, aby sa zvýšil podiel financovania iných ako mestských zdrojov.

Bezpečnosť a poriadok

Prácu mestskej polície preorientovávať z reštrikčných foriem na činnosť smerovanú k napĺňaniu potrieb občanov mesta. Eliminovať ničenie majetku mesta, zabezpečiť dodržiavanie verejného poriadku a čistoty mesta.